Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Αγγλικοί Στρατώνες - Παλαιό Φρούριο
Τηλ. 26610 38583 Fax. 26610 38195
Email:plicorfu@gmail.com

1.  Το υλικό της Βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμο είτε για δανεισμό είτε για επιτόπια χρήση. Ο δανεισμός δε συνεπάγεται οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση. Το ηλεκτρονικό-οπτικοακουστικό υλικό αποκλείεται του δανεισμού και επιτρέπεται η χρήση του μόνον εντός της Βιβλιοθήκης. Εξαίρεση αποτελούν οι βιντεοκασέτες της εκπαιδευτικής τηλεόρασης ή άλλο υλικό για το οποίο έχει προηγηθεί η απαραίτητη διευκρίνιση.

2.   Κάθε μέλος δικαιούται να δανειστεί έντυπο υλικό για 20 ημέρες, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλες 15 ημέρες. Πέραν αυτών των ημερών ουδείς δικαιούται περαιτέρω ανανέωσης.

3.    Ο αριθμός των τεκμηρίων που μπορεί να δανειστεί το κάθε μέλος δε γίνεται να υπερβαίνει τα 2 (δύο).

4.  Αποκλείονται του δανεισμού τεκμήρια που έχουν εκδοθεί πριν από το 1900, αλλά η απαγόρευση είναι δυνατόν να επεκταθεί σε τεκμήρια με μεταγενέστερη χρονολογία έκδοσης, εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα- σε περίπτωση απώλειας η καταστροφής- αντικατάστασής τους. Επίσης δε δανείζονται εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, χάρτες κ.λπ.

5.  Υπάρχει η δυνατότητα κράτησης των τεκμηρίων που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή που ζητούνται. Όταν αυτά επιστραφούν/αγοραστούν, το μέλος ειδοποιείται τηλεφωνικά.

6.  Το κάθε μέλος υποχρεούται να επιστρέφει το υλικό που δανείστηκε εμπρόθεσμα και στην κατάσταση που το παρέλαβε. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ή αδικαιολόγητης φθοράς υλικού που δανείστηκε, το μέλος υποχρεούται να το αντικαταστήσει με όμοιο αντίτυπο ή σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί με παρόμοιο άλλου εκδοτικού οίκου.

7.  Για καθυστέρηση επιστροφής υλικού που δανείστηκε γίνεται απλή υπενθύμιση στο χρήστη. Η κατ’ επανάληψη καθυστέρηση επιστροφής του υλικού έχει ως κυρώσεις την αναστολή δικαιώματος δανεισμού ή την αφαίρεση από το δανειζόμενο της ιδιότητας του μέλους.

8. Στο χώρο της βιβλιοθήκης υπάρχουν 2 eΒook-Readers Amazon Kindleπροσφορά της Αμερικάνικης Πρεσβείας, τα οποία διατίθενται και για 20ημερο δανεισμό.

*Με τον όρο τεκμήριο εννοούμε πληροφοριακό υλικό σε οποιαδήποτε μορφή έντυπη ή ηλεκτρονική.